Back

Kallelse till årsstämma 

Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 13.00 på Lögegatan 11, Skövde.  

Förslag till dagordning 

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordningen
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023
 • Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
 • Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2023
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 • Bestämmande av om arvoden för styrelse och revisorer
 • Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande
 • Val av revisor
 • Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman 

Aktieägare ska anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 10 juni 2024 per mejl till finance@bricknode.com, alternativt per post. 

Postadress: 

Bricknode Holding AB 
Lögegatan 11 
54130 Skövde 

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.  

Beslutsförslag 

Styrelsen har framlagt följande förslag: 

Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Stefan Willebrand, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. 

Punkt 3: Som justeringsperson vid stämman föreslås Lina Billing, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

Punkt 9: Att i ny räkning överföra årets vinst. 

Punkt 12: Föreslås att arvode till styrelseledamöter ej ska utgå, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 13: Att omval sker av Robert Lempka, Fanny Wallér och Stefan Willebrand, samt att Erik Hagelin väljs in. Intill nästa ordinarie årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Robert Lempka. 

Punkt 14: Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Pontus Ekevid som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.