Back

Kallelse till extra bolagsstämma 

Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083-5970 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 13.00 på Lögegatan 11, Skövde. 

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande 
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4. Val av en eller två justeringsmän 
  5. Godkännande av dagordningen 
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  7. Val av revisor 
  8. Beslut om ny bolagsordning 
  9. Stämmans avslutande 

Anmälan om deltagande på stämman 

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@bricknode.com, alternativt per post. 

Postadress: 

Bricknode Holding AB 
Lögegatan 11 
54130 Skövde 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2024-04-05 

Beslutsförslag 

Styrelsen har framlagt följande förslag 

Punkt 7: Då huvudansvarig revisor Jesper Nilsson går i pension; föreslår styrelsen att den auktoriserade revisorn Pontus Ekevid väljs till ny huvudansvarig revisor. 

Punkt 8: Föreslås att beslut fattas om att anta ny bolagsordning med nedanstående förändringar: 

  • En ny punkt 14 läggs till för att kunna genomföra implementering av möjligheten att hålla bolagsstämma på annan ort än där styrelsen har sitt säte samt helt digitalt.